ទុយោទឹក និងគ្រឿងតំណរគ្រប់ប្រភេទ

Posted inHDPETags:
ទុយោទឹក និងគ្រឿងតំណរគ្រប់ប្រភេទ

រោងចក្រភ្នំពេញប្លាស្ទិចប្រូដាក់មានផ្គត់ផ្គង់ទុយោទឹក និងគ្រឿងតំណរគ្រប់ប្រភេទ មានគុណភាពខ្ពស់ ងាយស្រួលតភ្ជាប់ ហើយមានអាយុកាលយូរអង្វែង ។
ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ ៖ 📞 099 999 145/ 070 999 145 ។