ទុយោ HDPE ឆ្នូតក្រហម

ប្រកាសនៅក្នុងHDPEស្លាក:
ទុយោ HDPE

សូមជ្រើសរើសទុយោ HDPE ឆ្នូតក្រហមរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញប្លាស្ទិចប្រូដាក់សម្រាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់លោកអ្នក ។ មានពណ៌ស្រស់ស្អាត ស្ដង់ដារគុណភាពខ្ពស់ អាយុកាលយូរអង្វែង។
ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ ៖ 📞 099 999 145/ 070 999 145 ។

សូមជ្រើសរើសទុយោ HDPE ឆ្នូតក្រហមរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញប្លាស្ទិចប្រូដាក់សម្រាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់លោកអ្នក ។ មានពណ៌ស្រស់ស្អាត ស្ដង់ដារគុណភាពខ្ពស់ អាយុកាលយូរអង្វែង។
ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ ៖ 📞 099 999 145/ 070 999 145 ។