គ្រឿងតំណ

រោងចក្រភ្នំពេញប្លាស្ទិចប្រូដាក់-ម៉ាឡេស៊ី បានសហការជាមួយរោងចក្រផលិតគ្រឿងតំណនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីនាំចូលនូវគ្រឿងតំណដែលមានស្ដង់ដារគោរពតាមបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ដល់អតិថិជន។

រោងចក្រភ្នំពេញប្លាស្ទិចប្រូដាក់-ម៉ាឡេស៊ី មានប្រភេទគ្រឿងតំណចំនួន៤ប្រភេទ សមស្របតាមកាលៈទេសៈនៃការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន។