ទំនាក់ទំនង

Phnom Penh Plastic Product Co.,Ltd

Phone ៖ (+855) 23 974 444

Email ៖ info@phnompenhplasticproduct.com

Website ៖ www.phnompenhplasticproduct.com

Facebook ៖ PhnomPenh PlasticProduct

ផ្នែកលក់និងទីផ្សារ

Tel ៖ (+855) 99 999 145

Tel ៖ (+855) 70 999 145

Tel ៖ (+855) 89 999 712

Tel ៖ (+855) 89 999 714

Tel ៖ (+855) 89 999 716

Tel ៖ (+855) 89 999 721

Tel ៖ (+855) 89 999 723

Tel ៖ (+855) 89 999 724

Tel ៖ (+855) 89 999 725

Tel ៖ (+855) 89 999 726